Badania Przesiewowe

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu “Profilaktyka raka jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Poddziałania  8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2018 – 31.12.2021.

Celem jest zwiększenie wykrywalności i świadomości w zakresie choroby raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego poprzez udział w badaniach profilaktycznych oraz działaniach edukacyjnych.

Grupą docelową jest 1400 osób ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50 r.ż. przynależnych do następujących podgrup: osoby pozostające bez pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia, osoby pracujące narażone na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy.
W ramach projektu planuje się przeprowadzić 1300 badań kolonoskopowych (325 badań rocznie) oraz zrealizować działania edukacyjne na rzecz zwiększenia zgłoszeń na badania przesiewowe (uświadamianie),aktywnego trybu życia, zdrowego odżywiania.
Główne rezultaty i produkty planowane do osiągnięcia:
Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS – 1400 osób;

Wartość projektu: 951 525,00 zł                           Kwota dofinansowania: 903 948,75 zł

Projekt realizowany w partnerstwie.

 

Załączniki do pobrania:

Formularz danych osobowych uczestnika programu badań przesiewowych

Ankieta uczestnika programu badań przesiewowych raka jelita grubego

Oświadczenie uczestnika projektu

Ankieta Instytutu Onkologii do 31.04.2019

Ankieta Instytutu Onkologii od 01.05.2019r

Klauzula Informacyjna RODO – Instytut Onkologii w Warszawie

 

Zapytania ofertowe:

Oferta na zakup wideokolonoskopu

Udzielanie usług lekarskich w zakresie wykonywania kolonoskopii, usług lekarskich anestezjologicznych oraz usług lekarskich histopatologicznych w pracowni endoskopowej w ramach projektu: „Profilaktyka raka jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim”. Nr RPKP.08.06.02-04-0011/17

Świadczenie usług pielęgniarskich w pracowni endoskopowej w zakresie kolonoskopii oraz w zakresie kolonoskopii w znieczuleniu w ramach projektu: “Profilaktyka raka jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim”. Nr RPKP.08.06.02-04-0011/17

Udzielanie usług lekarskich w zakresie wykonywania kolonoskopii, usług lekarskich anestezjologicznych oraz usług lekarskich histopatologicznych w pracowni endoskopowej w ramach projektu: „Profilaktyka raka jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim”. Nr RPKP.08.06.02-04-0011/17

Świadczenie usług pielęgniarskich w pracowni endoskopowej w zakresie kolonoskopii w znieczuleniu w ramach projektu: “Profilaktyka raka jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim”

Protokół z wyboru oferty – Świadczenie usług pielęgniarskich w pracowni endoskopowej w zakresie kolonoskopii w znieczuleniu w ramach projektu: “Profilaktyka raka jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim”