Medycyna Pracy

PORADNIA MEDYCYNY PRACY

Badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne pracowników w tym między innymi:

• zatrudnionych przy maszynach w ruchu, na wysokości, w narażeniu na hałas, promieniowanie jonizujące, pył przemysłowy, czynniki toksyczne i biologiczne
• zatrudnionych na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychoruchowej
• zatrudnionych w pracy wymagającej stałego i długotrwałego wysiłku głosowego (m.in. nauczyciele, aktorzy)
• badania kandydatów na kierowców i kierowców wszystkich kategorii – lekarskie i psychologiczne
• badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
• zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych

Sprawowanie opieki profilaktycznej nad pracującymi odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Centrum Zdrowia na Skarpie sp. z o.o. a pracodawcą, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17.10.2008 roku o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz.U.08.220.1416). Podpisanie umowy jest bezpłatne, a umowa może być zawarta na czas nieokreślony.

Badanie profilaktyczne pracownika lekarz uprawniony przeprowadza w oparciu o skierowanie od pracodawcy, zawierające dane pracownika, nazwę jego stanowiska pracy oraz wykaz czynników szkodliwych bądź uciążliwych, na które narażony jest pracownik na tym stanowisku, łącznie z aktualnymi wynikami badań środowiskowych. Na podstawie informacji zawartych w skierowaniu pracodawcy, lekarz uprawniony ustala zakres badań dodatkowych i konsultacji, niezbędnych do wykonania u pracownika zatrudnionego na konkretnym stanowisku pracy w celu wydania orzeczenia lekarskiego o zdolności bądź braku zdolności do wykonywania pracy.

Podstawą prawną do badań samozatrudniających się jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek z dnia 21 czerwca 2010 roku(Dz.U.10.113.758)

UWAGA:
* Renciści i osoby posiadające stopień niepełnosprawności – zgłaszając się na badania profilaktyczne winni przedłożyć „Zaświadczenie lekarskie” (od lekarza rodzinnego lub specjalisty) informujące, z powodu jakich schorzeń pracownik uzyskał orzeczenie o rencie lub o stopniu niepełnosprawności.

Informacja w sprawie zmian w realizacji badań profilaktycznych, związanych z nowymi aktami prawnymi

Dotyczy:
1. Ustawy z dnia 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U.2014, poz. 1662);
2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.2015, poz. 457)
Ustawa o ułatwieniu działalności gospodarczej wprowadziła nowe możliwości związane z badaniami profilaktycznymi. Mówi ona m.in.,że:
„Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:
1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.”
Oznacza to, że orzeczenia z badań profilaktycznych będzie można wykorzystywać u kolejnych pracodawców lub na kolejnych stanowiskach pracy, jeżeli warunki pracy będą takie same.
Sposób realizacji powyższego postanowienia został opisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników (…).

Rozporządzenie to wprowadza nowe wzory dokumentów:
1) Skierowanie na badanie lekarskie wstępne/okresowe/kontrolne – wzór stanowi załącznik 3 do rozporządzenia Wzór_skierowania_na_badania
2) Orzeczenie lekarskie – załącznik 1 i 2 do rozporządzenia. Zmieniono nazewnictwo – do tej pory dokumentem kończącym badania profilaktyczne było ZAŚWIADCZENIE, obecnie jest to ORZECZENIE.

Załączniki do pobrania:

Skierowanie na badanie – medycyna pracy

skierowanie sanitarno – epidemiologiczne

umowa med pracy do podpi

Wniosek własna działalnośń Nowy druk!!!!

Tel.  603464009

e-mail: medycynapracy@centrumnaskarpie.pl

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek 14.00-17.00

wtorek 8.30-13.00

czwartek 8.30-13.30